1 Karar : Ardışık arama beraat kararları | YARGITAY’IN KRİTERLERİ

Ardışık arama beraat kararları ve ANKESÖR (ARDIŞIK ARAMA) YARGITAY’IN KRİTERLERİ için örnek

YARGITAY BAŞKANLIĞI
16. Ceza Dairesi 2019/1328 E. , 2020/2916 K.
“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ceza Dairesi
Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma
Hüküm: TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca
mahkumiyet
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenlerin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyizin sebebine göre dosya incelendi,
gereği düşünüldü;
Sanıklar …, … ve … müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin yasal şartları oluşmadığından CMK’nın
299. maddesi gereğince REDDİNE,
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre
yapılan incelemede;
I-)Sanıklar …, …, … …, …, … hakkındaki hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin
hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz
denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının
kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda
öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı
anlaşılmakla; sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde
görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün
ONANMASINA,
II-)Sanık …, …, …, … ve … hakkındaki hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
A-Sanık …, … ve … yönünden;
1-Ayrıntıları Dairenin 06.11.2019 tarih, 2019/1528-6838 sayılı kararında açıklandığı üzere;
Bir asker şahsın; gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı
sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız……… vb. gibi işletmelerde kurulu bulunan,
ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü
şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama
yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren
hukuka uygun delil olacağından,
Bu delilin teyidi ve maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya konulması
açısından;
a-Mahrem imamların büfe/ankesörlü sabit telofon hattı ile hedef şahıslarla görüşmelerinde gizliliği
sağlamak için genellikle kullandığı yöntem olarak belirlenen;
Hedef şahsın … numarasının, deşifre edilmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli şifreleme metotları
kullanarak kaydedilmesi,
Bazı mahrem imamların arama yapmadan önce ajandada kayıtlı numaralara baktığında şifreleme
yaptığını unutarak/kasten yazılı olan şifreli numarayı aradığı, daha sonra yanlış numara çevirdiğini fark
ederek/kasten asker şahsı tekrar gerçek numarasından aramış olması,
Aramalar tek taraflı ve kısa süreli olması veya sadece çağrıdan ibaret bulunması,
Aranan askeri personelin büyük kısmının genellikle rütbe/makam olarak ve bağlı bulunduğu kuvvetlerin
de denk olmaları,
Mahrem imamlar tarafından gerçekleştirilen arka arkaya aramanın (ARDIŞIK ARAMA) örgütsel amaçlı
olduğuna dair karine oluşturması,
Aramanın mesai saatleri dışında yapılması, sorumlu şahsın, askeri personeli aradıktan sonra tedbir
amaçlı ilgisiz ve alakasız kişileri de ankesörle arayarak bu bütün içerisinde hedeflerin kaybolmasını
sağlama çabası,
Aramanın on beş gün, ayda veya iki ayda bir kez olmak üzere periyodik olması,
Mahrem imamın sorumlusu olduğu asker şahıs/şahıslarla aynı ilde ikamet ettiği ve aynı ildeki sabit
hatlarla iletişim kurduğunun gözetilmesi,
Asker şahısların hatların takılı bulunduğu cihazların toplantı yerine götürülmediği veya götürülse bile
kapalı tuttukları,
Mahrem imamlarca hedef şahıs arandıktan sonra ilgisiz rastgele numaraların çevrilerek, redial (geri
arama) tuşu ile son aranan kişinin tespitinin önlenmeye çalışılması, hususlarını da ortaya koyan, bu
delilin elde edilişi, niteliği, kullanımı, hukukiliği konusunda yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında
kişiselleştirilmiş, Emniyet birimlerince, büfe/ankesörlü sabit … hatlarıyla irtibat kurma yöntemine ilişkin
olarak düzenlenen ayrıntılı analiz raporunun temin edilerek dosyaya konulması,
b-Emniyet kayıtlarının yanı sıra BTK’dan alınan baz istasyonunu gösterir HTS kayıtlarının, “0” saniyeli
çağrılar da dahil olmak üzere getirilmesi,
c-Şüpheli/sanığın görev yaptığı diğer şehirlerde ardışık aramalarının olup olmadığı araştırılarak sabit
hat ve ankesörlü … kullandığına ilişkin analiz raporunun istenmesi,
d-Şüpheli/sanıkla ilgili sabit hat veya ardışık aramaya ilişkin varsa itirafçı beyanlarının dosyaya
getirilmesi, gerektiği takdirde tanık sıfatıyla dinlenilmeleri,
e-Ardışık aramalar kapsamında, diğer asker şahıslar hakkında bir soruşturma veya dava olup olmadığı
araştırılıp varsa ifade örneklerinin dosyaya getirtilmesi sağlanarak CMK’nın 217. maddesi gereğince
sanık ve müdafiine okunması, delilin elde edilişi, niteliği, kullanımı, hukukiliği hususunda savunma
argümanlarının tartışılması ve değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve yetersiz belgelere
dayanarak yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
2-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 E. 2017/370 sayılı kararı ile
onanarak kesinleşen Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas,
2017/3 sayılı kararında; “… iletişim sisteminin … silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları
amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ
olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme
amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti
halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olacağı”nın kabul edildiği gözetilerek;
… kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanıkların … uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek
şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bu delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması
karşısında, öncelikle mümkün olması durumunda ilgili yerlerden temin edilecek sanıklara ait ayrıntılı …
tespit ve değerledirme tutanağı getirtilip, örgütlü suçlar soruşturma bürosu bilgi havuzundan sanıklar
hakkında herhangi bir beyan yahut ifade olup olmadığının araştırılıp, varsa temini cihetine gidilerek tüm
deliller bir bütün olarak değerlendirildikten sonra sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve
tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
B-Sanık … yönünden;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 E. 2017/370 sayılı kararı ile
onanarak kesinleşen Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas,
2017/3 sayılı kararında; “… iletişim sisteminin … silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları
amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ
olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme
amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti
halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olacağı”nın kabul edildiği gözetilerek;
… kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanık …’in … uygulamasını kullandığının kuşkuya yer
vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bu delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici
nitelikte olması karşısında, öncelikle mümkün olması durumunda ilgili yerlerden temin edilecek sanığa
ait ayrıntılı … tespit ve değerlendirme tutanağının getirtilip, örgütlü suçlar soruşturma bürosu bilgi
havuzundan sanık hakkında beyan ve ifade olup olmadığının araştırılıp, varsa temini cihetine gidilerek,
ayrıca sanık hakkında temyiz aşamasında geldiği anlaşılan 28.02.2019 tarihli HTS inceleme raporunun
CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra
bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
C-Sanık … yönünden;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16.MD-956 E. 2017/370 sayılı kararı ile
onanarak kesinleşen Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas,
2017/3 sayılı kararında; “… iletişim sisteminin … silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları
amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ
olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme
amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti
halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olacağı”nın kabul edildiği gözetilerek;
… kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın … uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek
şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bu delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması
karşısında, öncelikle mümkün olması durumunda ilgili yerlerden temin edilecek sanığa ait ayrıntılı …
tespit ve değerledirme tutanağı getirtilip, ayrıca sanık hakkında aleyhe beyanlarda bulunan ve bir
başka soruşturma kapsamında 31.10.2017’de savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alınan … …’ın aşama
beyanlarının getirtilmesi, gerekirse duruşmada tanık olarak dinlenilmesinin sağlanması ile örgütlü suçlar
soruşturma bürosu bilgi havuzundan sanık hakkında beyan yahut ifade olup olmadığı ve ayrıca, asker
olan şahıs hakkında ardışık arama bulunup bulunmadığı, tespiti halinde ayrıntıları Dairemizin
06.11.2019 tarih, 2019/1528-6838 sayılı kararında ve iş bu kararın II, A, 1 nolu bozma sebebinde
belirtildiği üzere araştırma yapılıp CMK’nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine
okunup diyecekleri sorulduktan sonra tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi
suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm
kurulması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ve sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
sanıkların üzerine atılı suçun niteliği ve bozma sebeplerine göre tahliye taleplerinin reddi ile sanıkların
27/11/2020 19:19 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 3
YARGITAY BAŞKANLIĞI
tutukluluk halinin devamına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı
Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Samsun 3. Ağır
Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine
gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2020 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.