1 Karar : Gerekçesi İle Bozma Ve Beraat | Mahkeme kararı

Eylemlerin Sempati ve İltisak Boyutunda Kaldığı Gerekçesi İle Bozma Ve Beraat verilmiştir.

T.C YARGITAY
16.Ceza Dairesi
Esas: 2019/ 7468
Karar: 2020 / 6341
Karar Tarihi: 15.12.2020

BDDK’nın 29.05.2015 tarihli kararı ile temüttü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve 22 Temmuz 2016 tarihli kararı ile de 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107. maddesinin son fıkrası gereğince faaliyet izni kaldırılıncaya kadar yasal bankacılık faaliyetlerine devam eden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş’de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım etmek kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek, örgüt liderinin talimatı üzerine örgütün amacına hizmet eden ve bankanın yararına yapılan ödeme ve sair işlemlerin, örgüte üye olmak suçu bakımından örgütsel faaliyet, tek başına ise örgüte yardım etmek olarak kabul edilebileceği nazara alındığında;

Sanığın Bank Asya hesap hareketlerine ilişkin savunmasında söz konusu hesabı eşinin aktif olarak kullandığını, kendisinin hiçbir şekilde kullanmadığını, ilgili altınları da hesaba eşinin yatırdığına yönelik savunmaları ve sanık müdafinin bu hususa ilişkin dosyaya belgeler ibraz etmesi karşısında,

Sanığın eşi xxxxxx tanık sıfatıyla dinlenerek bu hususa ilişkin diyeceklerinin sorulması ve ilgili altın teslim tesellüm tutanağının getirtilerek tutanaktaki imzanın sanığa ait olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması, bu inceleme sonucunda söz konusu imzanın sanığa ait olması halinde örgütle irtibatlı ve iltisaklı Aktif Sen’e üye olmaktan ve örgüt liderinin talimatından sonra ve bu talimat doğrultusunda 29.01.2014 tarihinde altın hesabı açıp, 21.02.2014 tarihinde 1436,62 TL’lik altın alımı yapmaktan ibaret eyleminin silahlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturacağı, söz konusu hesap hareketlerine ilişkin işlemi sanığın yaptığının her türlü şüpheden uzak ispatlanamaması halinde eylemlerinin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunda kaldığı gözetilerek atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabul ve uygulamaya göre de;

Örgüt mensubu olduğu kabul edilen sanık hakkında verilen cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken uygulama maddesi olarak karar yerinde sadece TCK’nın 58/9 maddesinin gösterilmesi gerekirken, anılan maddenin atıf maddesi olarak kabulü ile uygulama yeri bulunmayan TCK’nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür uygulanmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 15.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler: