3 Karar : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi BERAATE ONAMA

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi BERAATE ONAMA kararı örnek verilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Sakarya 2. Ceza Dairesi
Esas Yıl/No: 2019/550
Karar Yıl/No: 2020/66
Karar tarihi: 17.01.2020
İSTİNAF KARARI
İSTİNAF KARARI
Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK’nun 279. maddesi gereğince yapılan ön incelemesi sonunda istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından 5271 sayılı CMK’nun 280. maddesi uyarınca işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
A) Sanıklar müdafiinin vekalet ücretine ilişkin istinaf talebinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 16.10.1978 tarih, 1978/2-324 E, 350 K Sayılı ilamında açıklandığı üzere vekalet ücreti tayininde usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen dava adedinin esas alınmasına, avukat tarafından savunulan sanıklar hakkında da aynı iddianame ile dava açılmasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde isabetsizlik bulunmadığından, sanıklar müdafiinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
B) Sanıklar M… K…, N… Y… ve N… P…. hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen beraat kararlarına karşı o yer Cumhuriyet Savcısının istinaf taleplerinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, beraate konu suç yönünden karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığından o yer Cumhuriyet Savcısının talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
Kararın bir örneğinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğininde istinaf talebinde bulunan sanıklar müdafiine tebliğine,
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın kendilerine geliş tarihinden, sanıklar ve sanıklar müdafii yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, CMK’nin 286 ve devamı maddeleri uyarınca Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde 17/01/2020 tarihinde sanık M… K…. yönünden üye K.Taşkın’ın (104850) muhalefeti ve oy çokluğu
ile diğer sanıklar yönünden oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
Evinde kitap, dergi, gazete ele geçirilip kimse yok mu derneğine bağış yaptığı anlaşılan ve Örgütle
iltisaklı SEKÜDER üyesi olan sanık M…K….’un, 08.01.2014 tarihinde 19.000,00 TL para yatırıp
katılım hesabı açtığı, yine 2015 nisan ve mayıs aylarında hesap bakiyesini 21.220 TL den 36.720
TL’ye çıkardığı bu şekilde örgüt liderinin talimatı doğrultusunda anılan örgütle irtibatlı Bank
Asya’daki hesabına para yatıran ve katılım hesabı açan sanığın eylemlerinin terör örgütüne yardım
etme suçunu oluşturacağı bu nedenle duruşma açılıp yargılama yapılması kanaatinde olduğumdan
sayın çoğunluğun aksi yöndeki görüşüne katılmıyorum.

Etiketler: